Skip to content back to nav
 
 

Naturpleje og genopretning

Bred og blå å.jpg

Flere naturtyper er i dag truet af tilgroning fordi det ikke længere kan betale sig for jordbrugerne at drive områderne.

Flere af de artsrige naturtyper som enge og overdrev er afhængige af en vis kulturpåvirkning som høslæt eller græsning. Disse naturtyper er i dag truet af tilgroning, fordi det ikke længere kan betale sig for jordbrugerne at drive områderne på denne måde.

De tidligere kommuner og amter har i mange tilfælde lavet hegningsaftaler, hvor der f.eks. er givet penge til hegning, mod at området afgræsses. Hegningsaftaler er både indgået med naturbeskyttelsesformål, og med det formål at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

Naturgenopretning

Naturgenopretning kan f.eks. være genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus eller retablering af tidligere tørlagte vådområder.

Egedal Kommune skal fremover varetage opgaver både vedr. naturpleje og naturgenopretning.

I Egedal Kommune findes et varieret dyre- og planteliv. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du se et artsleksikon med beskrivelsen af en lang række danske dyr og planter. Nogle af disse vil du kunne finde i naturen rundt omkring i Egedal.

Det gælder dog for naturen i Egedal Kommune - som for resten af Danmark - at mange levesteder for dyre- og plantelivet er forsvundet op gennem det forrige århundrede i takt med intensiveringen af dyrkningen af landskabet, udbygning af byområder mm.

I et intensivt dyrket landskab, som det danske, har mange plante- og dyrearter svære vilkår. Desuden trues artsrige naturtyper som enge og overdrev af tilgroning, fordi det ikke længere kan betale sig for jordbrugerne at drive områderne med græsning eller høslæt. Derfor er mange dyre- og plantearter blevet mere og mere sjældne.

De fleste af arternes levesteder er i dag beskyttede af Naturbeskyttelsesloven. Desuden er der i Danmark blevet udpeget internationalt beskyttede områder, de såkaldte Natura 2000-områder, for at beskytte vilde planter, dyr og særlige naturtyper af europæisk betydning. EU har udpeget dyre- og plantearter, som har fællesskabsbetydning, og som er strengt beskyttede. Disse arter er udpeget i EF-habitatdirektivets bilag 4, og kaldes i daglig tale "bilag 4 arter".

De mest truede danske arter er opført på den såkaldte rødliste.

I Egedal Kommune lever en række sjældne dyr og planter. Her er der f.eks. være tale om sjældne

Insekter bl.a. Grøn Mosaikguldsmed, Almindelig Oldenborre
Ynglefugle bl.a. Rørhøg, Pungmejse
Padder og Krybdyr bl.a. Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Snog
Flagermus bl.a. Brunflagermus
Planter bl.a. Maj Gøgeurt, Krebseklo, Hjertegræs


På Miljøportalens Naturdata kan man finde oplysninger og data om artsfund og plantelister for en lang række lokaliteter i Egedal Kommune og resten af landet.

Overvågning af dyre- og plantelivet i Egedal Kommune

Egedal Kommune overvåger naturen for at skaffe grundlag for forvaltningen af kommunens naturområder. Forvaltningen kan bl.a. omfatte opretholdelse og/eller genopretning af naturtyper og levesteder for et varieret dyre- og planteliv.

Du kan læse resultatet af overvågningen af kommunens dyre- og planteliv i højre kolonne.