Skip to content back to nav
 
 

Private spildevandsanlæg

Minirenseanlæg - figur

Dit spildevand kan påvirke miljøtilstanden i kommunens søer og vandløb. Derfor skal du søge tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg.

Ejendomme uden for byområder ligger typisk langt fra hinanden, og det vil derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere dem alle og transportere alt spildevandet til det kommunale renseanlæg. Her du en ejendom udenfor byområdet, kan der derfor behov for at du etablerer et privat spildevandsanlæg, for at undgå at udledning af dit spildevand belaster kommunens vandløb og søer.

Det er derfor vigtigt at der sker en tilstrækkelig rensning af spildevand fra ejendommene udenfor kommunens kloaknet. Når spildevandet skal renses, skal det ske ved etablering af en privat renseløsning (renseanlæg) på den enkelte ejendom.

Når du skal etablere et spildevandsanlæg eller ændre et eksisterende anlæg, skal du søge kommune om tilladelse. Læs mere om ansøgning om etablering eller ændring af spildevandsanlæg.

Krav til udledningen af dit spildevand

Der er opstillet rensekrav til private spildevandsanlæg. Rensekravene er opstillet på baggrund af en oversigt over de områder af kommunen, hvor vandmiljøet er påvirket af spildevand. Derfor er kravene til til din spildevandsrensning afhængig af, hvor i kommunen du bor.

På nedenstående kort kan du se, hvilke krav der stilles til udledningen af spildevand, der hvor du bor.

Valg af spildevandsanlæg

Du kan vælge forskellige metoder til at rense dit spildevand. Alt spildevand udenfor kloakopland skal føres gennem en bundfældningstank, men udløbet fra bundfældningstanken kan føres gennem forskellige renseanlæg. Disse renseanlæg skal vælges alt efter hvilken renseklasse, du skal overholde, der hvor du bor (se ovenstående kort).

De forskellige anlæg har forskellig rensegrad overfor de forskellige stoffer, der skal fjernes fra spildevandet inden udledning til vandmiljøet omkring din ejendom. Tabellen herunder giver en oversigt over, hvilke anlæg der skal anvendes for at overholde de forskellige renseklasser.

Anlæg/renseklasse

SOP

OP

SO

O

Nedsivningsanlæg

X

X

X

X

Pilerensningsanlæg

X

X

X

X

Minirenseanlæg med fosforrensning

X

X

X

X

Minirenseanlæg uden fosforrensning

 

 

X

X

Sandfilter

 

 

X

X

Rodzoneanlæg

 

 

 

X

Du kan læse mere om principperne bag de forskellige anlæg i kolonnen i højre side.