Skip to content back to nav
 
 

Egen vandforsyning

Gammeldags vandpumpe

Har du din egen vandforsyning, skal du sørge for at dit vand bliver kontrolleret minimum hvert femte år. Resultatet af kontrollen skal indsendes til kommunen.

Det er dit eget ansvar at sikre, at drikkevandet fra din egen vandforsyning har en god kvalitet. Du skal som minimum få udtaget en vandprøve af dit drikkevand en gang hvert femte år. Vandprøven og analysen skal foretages af et godkendt analysefirma, og du skal indsende en kopi af analyseresultatet til kommunen.

Kontroller dit drikkevand

Du kontrollerer din vandkvalitet ved at kontakte et godkendt analysefirma, og bestille en "forenklet kontrol" af dit drikkevand. Tit kan du gøre det på analysefirmaets hjemmeside. Husk at krydse af i feltet med kopi til kommunen. Nedenfor kan du se en liste over akkrediterede analysefirmaer, der kører her i kommunen. Prisen for en forenklet kontrol varierer fra ca. 1.500 kr. til ca. 2.600 kr.

Ved en forenklet kontrol bliver vandet kontrolleret for coliforme bakterier, E.coli, kimtal ved 22oC, nitrat, fosfor, pH samt vandets udseende og lugt og fosfor. 

Ønsker du en mere dybdegående kontrol af dit drikkevand - eksempelvis for pesticider - kan du aftale dette med analysefirmaet, men det er ikke lovpligtigt.

Hvor skal prøven udtages?

Kontrollen af dit drikkevand bør finde sted ved "indgang til din ejendom"
Hvis der ikke findes  en velegnet hane på ledningsnettet ved indgang til din ejendom, kan laboratoriet udtage vandprøven fra en taphane.
Prøven kan tages fra en køkkenhane, så vidt muligt fra en hane uden blandingsbatteri pga. risiko for forurening med vand fra varmvandssiden.
Udtages prøven fra en taphane, bør vandet forinden have løbet så længe at det vand, der står i vandhane, andre installationer og ledning, er udskyllet og vandet har løbet i mindst 5 min.

Filtrering af vandet

Du kan fjerne jern, mangan og andre urenheder ved at lede vandet gennem et almindeligt sandfilter. Det er ulovligt at montere kulfiltre og UV-filtre.

Vandforsyninger med dårlig vandkvalitet  

Viser analyseresultaterne fra din vandprøve, at vandkvaliteten ikke er i orden, skal du forbedre din vandkvalitet. Det kan du gøre på flere måder. Du kan eksempelvis

  • Istandsætte dit eksisterende vandindvindingsanlæg
  • Etablere en ny vandindvindingsboring
  • tilslutte vand fra anden ejendom med egen vandforsyning
  • tilslutte vandværksvand

Det anbefales at du kontakter kommunen, hvis du overvejer at slå en ny boring eller tilslutte anden vandforsyning.  

Istandsæt dit eksisterende vandindvindingsanlæg

Det anbefales at du sikrer anlægget, så der ikke sker indtrængning af overfladevand. Dækslet skal være tæt. Sørg for, at der ikke kan komme vand ned i forerøret. Det kan klares ved at hæve forerørsafslutningen og opfylde brønden. Bemærk, at du ikke selv må udføre dette arbejde, men skal kontakte en brøndborer. Vær også opmærksom på afstand til spildevandsanlæg. De kan ofte være skyld i forurening af grundvandet.

Etablering en ny vandindvindingsboring

Vil du etablere en ny boring, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden. Det anbefales, at du rådfører dig med et brøndborefirma for råd og vejledning. Firmaet skal have et såkaldt A-bevis. Det er altid en god idé, at kontakte kommunen for at få afklaret kravene til en ny boring.

Tilslutning af vand fra anden ejendom 

Ligger din ejendom langt fra et alment vandværk, kan der måske være mulighed for at få vand fra en naboejendom. Der vil være tale om en privat aftale, og vi anbefaler, at alle forhold vedr. tilslutning og forsuyning skrives ned. 

Tilslutning af vandværksvand 

Ønsker du tilslutning til vandværk, skal du kontakte dit vandværk direkte. Vandværket kan oplyse dig om pris ved tilslutning og de praktiske ting omkring tilslutningen. Når din ejendom bliver tilsluttet et vandværk skal det gamle indvindingsanlæg sløjfes efter gældende regler, og af et firma med A-bevis. Liste over firmaer med A-bevis kan findes på GEUS.

 

Læs også ...