Skip to content back to nav
 
 

Mulighed for at modtage støtte

Penge1.jpg

Hvis du har et handicap kan du blandt andet få råd og vejledning om, hvilke støtteforanstaltninger du kan modtage ved at henvende dig i Center for Social Service.

Du kan modtage støtte ud fra en konkret og individuel vurdering af din funktionsnedsættelse og støttebehov.

Støtteforanstatninger

Eksempler på støtteforanstaltninger kan være:

 • socialpædagogisk støtte 
 • ledsagerordning
 • borgerstyret personlig assistance 
 • beskyttet beskæftigelse
 • aktivitets- og samværstilbud og botilbud. 

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte kan blandt andet bestå af motiverende arbejde og støtte og vejledning til eksempelvis:

 • personlig pleje
 • madlavning
 • rengøring
 • deltagelse i aktiviteter eller behandlingstilbud 
 • eller strukturering af hverdagen.

For at du kan få bevilget socialpædagogisk støtte, skal du have en betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Ledsagerordning

Ledsagerordningen kan give personer med funktionsnedsættelse større handlefrihed, således at:

 • de kan komme hjemmefra
 • gøre indkøb
 • deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. 

For at du kan få bevilget en ledsager, skal du have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør, at du ikke er i stand til at færdes alene udendørs.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance kan sikre, at personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde og opbygge et selvstændigt liv med høj grad af selvbestemmelse.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse kan være med til at give personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, ligestilling, øget selvværd og livskvalitet.

Aktivitets- og samværstilbud

Akitivitets- og samværstilbud kan være med til at opretholde og forbedre personlige færdigheder hos personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan modtage tilbud om beskyttet beskæftigelse og øge deres selvværd og livskvalitet. 

Hvis det vurderes, at du har behov for et botilbud, vil vi finde det bedste botilbud til dig i samarbejde med Center for Social Services tilsynsteam og leverandørafdeling. 

Økonomisk kompensation

Du kan få økonomisk kompensation til at få dækket nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af en varig nedsat funktionsevne.

Merudgifter skal forstås som ekstraudgifter, du har på grund af dit varige fysiske eller psykiske handicap, dvs. udgifter som personer uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation ikke har.

Læs mere om de enkelte støttemuligheder i kvalitetsstandarderne for voksne borgere med nedsat funktionsevne.

Ansøgning om merudgiftsydelse (servicelovens § 100)