Skip to content back to nav
 
 

Specialundervisning for voksne

billede med mark og markblomster

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske og/eller psykiske handicap.

Der er tale om en planlagt tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Det kan eksempelvis være forskellige former for stemme- og taleundervisning, undervisning i brug af specielt IT udstyr (f.eks. til blinde eller hørehandicappede), læring af forskellige strategier pga. hjerneskade, ADL og mobilityundervisning for blinde og svagsynede.

Danskundervisning for ordblinde er ikke omfattet af loven.

Hvem er omfattet
Personer, som er ude over den undervisningspligtige alder, og som har et fysisk og/eller psykisk handicap. Der er ingen øvre aldersgrænse

Formål med undervisningen
At borgeren kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. Undervisningsforløbet skal endvidere medføre en progression i forhold til funktionsnedsættesen.

Krav til undervisningen
Inden undervisning kan etableres, vil der i mange tilfælde være behov for, at der foretages en udredning af den enkeltes behov og forudsætninger. Udredningen vil omfatte en beskrivelse af, hvilke vanskeligheder der er, og hvilken undervisning der eventuelt kan anbefales. Der skal opstilles mål for undervisningen, indhold i undervisningen og et skøn af omfang. Herefter vil Egedal Kommune tage stilling til, om indstillingen til undervisningen kan bevilges.

Ved visse undervisningsforløb, f.eks. stemmetræning, skal der påregnes træningstid hjemme flere gange ugentlig mellem hver undervisningsgang.

Efter et undervisningsforløb skal der evalueres på, om de opstillede mål er nået, og om der eventuelt er behov for yderligere undervisning.

Der er krav om, at der skal ske fremskridt på grund af undervisningen. Undervisning for at bevare færdigheder er ikke omfattet af lovgivningen.

Der er tale om tidsbegrænsede undervisningsforløb.

Hvor finder undervisningen sted
Stemme- og taleundervisning foregår almindeligvis ved talepædagoger i Egedal Kommune. Undervisning i brug af IT-udstyr og læring af strategier finder almindeligvis sted på et kommunikationscenter eller i eget hjem.

ADL og mobility-undervisning finder sted i eget hjem eller med udgangspunkt fra eget hjem.

Betaling
Undervisningen og nødvendige materialer er gratis.

Transport
Er der mindre end 11 km fra egen bolig til uddannelsessted afholder man selv transportudgifter. Er der mere end 11 km. vil man kunne få dækket udgiften til tranport med et beløb svarende til udgiften med offentlige transportmidler. Hvis man ikke selv kan komme til undervisningsstedet, kan der i særlige tilfælde bevilges taxakørsel.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr.929 af 25. aug. 2011 og vejledning om specialundervisning for voksne nr. 9396 af 2. juli 2009.

Yderligere oplysningerkan fås ved Den tværfaglige Myndighed: Jonna Pedersen, tlf.nr. 7259 6471 eller Annikki Larsen, tlf.nr. 7259 6774 eller Paw Mortensen, tlf.nr. 7259 6906

Ansøgning kan mailes til sikkerpost@egedalkommune.dk