Skip to content back to nav
 
 

Nævninger og domsmænd

Dommerhammer

Egedal Kommune har en grundliste, hvor interesserede lægdommere, der vil påtage sig hvervet til at dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere, kan optages.

Grundlisteudvalget i Egedal Kommune optager borgere, der er interesserede i at virke som nævninger eller domsmænd i udvalgte straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere, på grundlisten.

Grundlisteudvalgets opgave er at udvælge et antal personer, der anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. 

Der udtages en person for hver 300 indbyggere. De udpegede skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. 

Grundlisteudvalget er nedsat i henhold til retsplejeloven, samt Bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister. 

I sidste ende er det Østre Landsret, der trækker lod om, hvem der skal udpeges fra kommunernes grundlister og virke som lægdommere i en periode på fire år. 

De borgere, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsrets præsident. Den nuværende periode strækker sig fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Udpegning til denne periode har fundet sted.

Betingelser for at blive lægdommer i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023

  • Du skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog 
  • Du skal have en ren straffeattest 
  • Du må ikke fylde 80 år inden 1. januar 2024 
  • Du må ikke have en åndelig eller legemlig svaghed, der gør dig ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Udelukkede fra at være nævninger og domsmænd er: Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder, ansatte ved domstolene og i Politiet, Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område samt præster i Folkekirken og andre trossamfund. 

Ansøgning om at blive optaget på grundlisten

Det er muligt at anmode om optagelse på grundlisten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. 

Anmodning  skal indgives via skemaet der findes her på siden (til højre). Fristen for indsendelse af denne anmodning er 1. marts 2019. 

Afhængig af dit Adobe-program kan skemet udfyldes ved at klikke på Adobe-ikonet og vælge "Udfyld og underskriv". Husk at gemme skemaet på din PC først.