Skip to content back to nav
 
 

Projekt Dyvelåsen

Dyvelåsen

Her kan du få information om, hvad der rør sig i kommunens byggemodningsprojekt Dyvelåsen

Kommunen og Novafos A/S har startet byggemodningen nord for eksisterende Dyvelåsen lige efter påske 2018. Byggemodningen er opdelt i etaper, hvoraf den første skal være afsluttet i løbet af 2018. Første etape omhandler arbejde med anlæg af Store Gryde og Små Gryde med tilhørende stamvej.

Det er desværre ikke muligt at gennemføre et projekt som Dyvelåsen uden at det påvirker de mennesker, der bor i nærområdet. Det er vi opmærksomme på, og forsøger til stadighed at reducere gener for de omliggende boliger mest muligt.

En af de ting, som vi ikke kan undgå at påvirke er trafikken på de fælles cykel-/gangstier, der går gennem området. Grunden til dette er at stierne går direkte igennem vores byggeplads, eller meget tæt på de arealer, hvor vi skal arbejde. Derfor vil vi af sikkerhedsmæssige grunde være nød til at afspærre stierne i kortere eller længere perioder.

Trafik under anlæg 

Vi har vist "trafik under anlæg" på vedlagte kortskitse.

De grønne linjer på kortet markerer de stier og veje, som du kan anvende i hele anlægsperioden.

Den røde og mørkeblå linje angiver arealer af eksisterende cykel-/gangsti som lukkes i kortere eller længere tid under anlægsarbejdet. Den blå linje viser et stistykke, der forventes lukket i et par uger fra perioden sidst i april og maj.

Den røde linje angiver et stistykke, som er afspærret hele anlægsperioden. Dog vil dele af den røde strækning åbnes, og forbindes til det nye stianlæg (markeret med gul farve), når dette stykke er færdigt og klar til brug.

Du skal være opmærksom på at der, helt i nord, ikke findes cykelsti langs Kirkevangen på den omlagte strækning, og at der, helt i syd, vil ske en krydsning af cykelsti med tung trafik, der skal ind på vores byggeplads.

Information om anlægsarbejde

Tidsplanen for byggemodningen af etape 1 er overordnet fastlagt, men der kan ske mange ting i løbet af en byggeproces, som man ikke kan planlægge sig ud af på forhånd; Man kan under gravearbejdet støde på uforudsete forhindringer, man kan få forsinkede leverencer osv.

Dette gør at nogle dele af arbejdet kan blive forsinket, og der sker derfor en konstant optimering af arbejdet, hvor vi kan flytte lidt rundt på rækkefølgen af forskellige arbejder for at overholde vores overordnede tidsplan. Derfor er det svært at fastlægge præcist, hvornår alt arbejde udføres. Alligevel gør vi et forsøg i nedenstående, men vi beder om forståelse for, hvis tingene rykker sig i forhold til planlagt.

Marts - April 2018

Anlæg af midlertidig adgangvej til byggeplads, og opstilling af byggeplads vest for eksisterende Dyvelåsen. Asfaltering af midlertidig adgangsvej.

Afrømning af muld på Store Gryde og Små Gryde, samt udgravning til nyanlæg af fælles cykel-/gangsti langs eksisterede bebyggelse (Askeåsen, Råbroparken og Søagerbakken). Muligvis kan vi nå at udlægge grus i stiens trace, og asfaltere stien i slutningen af april, ellers er det planen, at dette arbejde vil ske i maj.

Gravning i og langs øst-vestgående sti nord for eksisterende Dyvelåsen. 

April - Maj 2018

Gravning i og langs øst-vestgående sti nord for eksisterende Dyvelåsen.

Asfaltering af sti der nyanlægges (ud for Askeåsen, Råbroparken og Søagerbakken), såfremt vi ikke når det i slutningen af april. 

Kloak-, vand- og fjernvarmearbejder i Store Gryde og Små Gryde. I den forbindelse vil der blive leveret rør til kloak, vand og fjernvarme til byggeplads via adgangsvej til byggepladsen vest for eksisterende Dyvelåsen. Levering kan opstarte i slutning af april.

Maj - Juni 2018

SEAS-NVE og Radius har oplyst, at selskaberne forventer, at skulle grave el-ledninger ned i eksisterende Dyvelåsen i sidst i maj og første halvdel af juni. Gravningen er ikke en del af Projekt Dyvelåsen, men er nødvendiggjort af projektet.

Indenfor området af projekt Dyvelåsen forventes gravning for Radius, Smørum Kabelnet og SEAS-NVE fra slutningen af maj og en stor del af juni. 

Juni - Juli 2018

Sætning af kansten i Store Gryde samt dele af Små Gryde og stamvej.

Gravning af grøfter.

Opbygning af vejkasse i Store Gryde, Små gryde og Stamvej, samt udlægning af GAB (asfalt) i dele af området. 

I forbindelse med finafretning af vejkasse og udlægning af GAB vil der ikke være adgang til de solgte grunde via den midlertidige adgangsvej til byggepladsen. Dermed er Kommunen nødsaget til at åbne eksiterende Dyvelåsen i en begrænset periode, for at de nye grundejere kan få adgang til deres grunde. Udlægning af GAB er fastlagt til mandag og tirsdag i uge 29.

Foruden udlægning af GAB kan adgang til byggegrundene blive begrænset af klargøring af fortov foran parcellerne. Her er vi afhængige af tidsplanen for nedgravning af kabler til belysning og andet. Der der flere ting, som kan spille ind på muligheden for at overholde denne tidsplan, så det er ikke muligt at angive et præcist tidspunkt for, hvornår adgang via eksiterende Dyvelåsen lukkes, men kommunen forventer, at det bliver i løbet af uge 30.