Skip to content back to nav
 
 

Miljøtilsynsplan og tilsynsindberetning

Miljøtilsyn på virksomhed

Kommunen udarbejder en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og husdyrsbrug og fremsender årligt tilsynsberetning til Miljøstyrelsen.

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder, husdyrbrug m.v. overholder miljølovgivningen og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Miljøtilsynsplan for kommunens tilsyn med virksomheder og husdyrsbrug

Tilsynsbekendtgørelsen indeholder krav til tilsynsfrekvenser, som fastsættes på baggrund af en miljørisikovurdering af de enkelte virksomheder. Miljøtilsynsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Du kan se Kommunens Miljøtilsynsplan i højre side.

Planen har været i offentlig høring for at give enhver mulighed for at kommentere udkastet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til planen.

Miljøtilsynsplanen vil blive opdateret mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsindberetning

Kommunerne skal hvert år afgive en beretning til Miljøstyrelsen om indsatsen med miljøtilsyn og miljøgodkendelser for virksomheder og landbrug for det foregående år. Beretningen skal offentliggøres inden den 1. april.

Kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders og landbrugs miljøforhold for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at gældende miljøregler og miljøbestemmelser overholdes. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn og tilsynsfrekvenser efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og jordforureningsloven. Kravene er, at der føres fysisk tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode. Derudover skal tilsynsmyndighederne hvert år føre tilsyn med en procentdel af virksomheder og husdyrbrug i de to kategorier ud fra en miljørisikovurdering, således at tilsynet målrettes de virksomheder og husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet. 

Miljøtilsynsberetning for 2015 og 2016 kan ses i højre side.

Fra 2017 og frem offentliggøres miljøtilsynsindberetningen på dma.mst.dk