Skip to content back to nav
 
 

Nævn: Egedal må beskytte drikkevandet

Rent drikkevand

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag afgjort, at Egedal Kommune kan etablere et beskyttelsesområde omkring Bjellekær Kildeplads, hvor det ikke er tilladt at benytte eller opbevare sprøjtemidler. Det sker for at beskytte drikkevandet mod fare for forurening.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|18-12-2017

I efteråret 2016 gjorde Egedal Kommune - som den første i landet - brug af paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven for at beskytte drikkevandet i et 67 hektar stort boringsnært beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads ved landsbyen Søsum. 

Egedal Kommune behandlede efterfølgende 11 høringssvar og valgte på det grundlag at træffe afgørelse om et forbud mod brug og opbevaring af sprøjtemidler inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

Den væsentligste begrundelse er, at nærområdet til boringerne er sårbar for forurening, samt at der allerede er fundet rester af pesticider under grænseværdierne 14 steder i området - også pesticider, som man lovligt må bruge i dag. Desuden er kildepladsen samfundsmæssig vigtig for drikkevandsforsyningen og kan vanskeligt erstattes.

Organisationen Landbrug & Fødevarer valgte på vegne af ni landmænd med arealer i beskyttelseszonen at klage over Egedal Kommunes afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Nævnet stadfæster Egedal Kommunes afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu den 18. december truffet følgende afgørelsen i sagen: 

"Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelse fra Egedal Kommune af 12. september 2016 om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler…".

- Landmændene har ønsket at få vores forbud prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi er glade for, at nævnet nu har givet os medhold i, at vi kan benytte paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven til at træffe afgørelse om at etablere en beskyttelseszone rundt om Bjellekær Kildeplads. Zonen er vigtig for at kunne beskytte drikkevandet til 30.000 mennesker i Hovedstadsområdet mod forurening fra sprøjtemidler, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Hansen.

Forbud træder i kraft med det samme

Nævnets afgørelse betyder, at forbuddet mod at benytte sprøjtemidler ved Bjellekær Kildeplads træder i kraft for alle ejere af arealer inden for beskyttelsesområdet, der har modtaget et forbud fra Egedal Kommune - også for de tre grundejere og ni landmænd, der har påklaget sagen. Siden den 15. oktober 2016 har forbuddet allerede været gældende for 21 grundejere, der ikke påklagede afgørelsen.

Nævnets afgørelse er endelig, og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Landbrug & Fødevarer kan dog inden for seks måneder vælge at indbringe sagen for domstolene. 

For de grundejere og landmænd, der har erklæret sig uenige i erstatningens størrelse, bliver erstatningsspørgsmålet indbragt for Taksationskommissionen.

Uddrag af nævnets afgørelse

'Et flertal på seks af nævnets medlemmer finder, at de nedlagte forbud bør stadfæstes'.

'Flertallet lægger overordnet vægt på, at det i Danmark er et princip, at drikkevandsforsyningen skal baseres på rent grundvand, som efter en simpel vandbehandling, bestående af iltning og filtrering, kan anvendes til drikkevand'.

'Det er på denne baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at der på samtlige matrikler omfattet af de nedlagte forbud består en fare for forurening af grundvandet, når der anvendes, håndteres eller opbevares plantebeskyttelsesmidler inden for BNBO. På den baggrund finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at der er et tilstrækkeligt fagligt grundlag for de nedlagte forbud'.