Skip to content back to nav
 
 

Byrådet sætter fokus på anlæg og investeringer

Budgetseminar borgmester Karsten Søndergaard juni 2019

Egedals Byråd satte fredag eftermiddag det lange lys på, da de var samlet til budgetseminar på rådhuset. Hovedtema på seminaret var kommunens ti-årige plan for anlæg og investeringer, den såkaldte Investeringsplan2028. En plan som skal frigøre midler fra mursten til velfærd og samtidig skabe bedre fysiske rammer for læring og trivsel for alle aldersgrupper.

Nyhed skrevet af Christine Yde Hammer|25-06-2019

Politikerne drøftede og kvalificerede henover eftermiddagen mål og am-bitioner for de fire overordnede områder i investeringsplanen: bygnings-vedligeholdelse, byudvikling, kreative læringsfællesskaber samt plejebo-liger og botilbud.

"Vi skal planlægge langsigtet og investere målrettet henover de kom-mende ti år, så vi sikrer gode, tidssvarende og bæredygtige fysiske rammer for læring og livskvalitet hos Egedals børn, unge, ældre og han-dicappede. Det kommer selvfølgelig til at koste økonomisk. Derfor har vi i Byrådet også besluttet at øremærke penge, fx til et nyt plejecenter og plejeboliger, i kommunens budget, som vi sender i høring efter sommer-ferien," siger borgmester Karsten Søndergaard.

Hvor skal pengene komme fra?

Salg af kommunale grunde til udvikling af nye byområder, energirenove-ring af kommunens bygninger og frigørelse af økonomiske midler ved mere rationel drift og vedligehold af skoler og plejehjem er nogle af de tiltag, der skal gøre det muligt at realisere de ambitiøse mål i Investe-ringsplan2028.

"Vi vil gerne tiltrække nye virksomheder og borgere til Egedal for bl.a. at sikre det økonomiske fundament for vores investeringsplan, hvor vi har fokus på at frigøre midler fra mursten til egentlig velfærd. Det kræver, at vi kan tilbyde attraktive byområder og boliger til borgere i alle aldre, og at vi sikrer, at kommunens bygninger er i god stand og alle kvadratmetre udnyttes effektivt og klogt. Med investeringsplanen har vi bl.a. fokus på renovere og etablere cykelstier; modernisere og nytænke brugen af vores skoler og byggemodne nye områder i Egedal By og Smørum", forklarer borgmester Karsten Søndergaard.

Budget med investeringsplan i høring efter sommerferien

Byrådet mødes til budgetseminar igen i slutningen af august, hvor bud-getmaterialet for 2020 og de konkrete forslag til prioritering af både in-vesteringer og besparelser bliver drøftet færdigt, inden budgettet sendes i offentlig høring i starten af september.

Vigtige datoer på vejen mod Budget 2020

30. august 2019 holder Byrådet 2. budgetseminar, hvor budgetmateriale og prioriteringsforslag gennemgås

2. - 16. september 2019 er der høringsperiode for Budget 2020

5. september 2019 er der borgermøde om Budget 2020

Budget 2020 skal senest være godkendt den 9. oktober 2019.