Skip to content back to nav
 
 

Ældrepolitik - Processen

Egedal Kommunes politikere besluttede i 2011, at der skulle udarbejdes en ny Ældrepolitik i tæt dialog med kommunens borgere. Ældrepolitikken blev endeligt godkendt i juni 2012 og fik navnet "Sammen vælger vi vejen".

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte i april 2011 en proces med at udarbejde en ny Ældrepolitik for Egedal Kommune.

Formålet med Ældrepolitkken og den proces, der skulle lede frem til den var:

  • At få beskrevet den politiske vision og prioriteringsretning for ældreområdet
  • At skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de rammer, behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på ældreområdet i Egedal Kommune de kommende år
  • At sikre den endelige Ældrepolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse og involvering af borgere, medarbejdere og relevante organisationer

Det blev desuden besluttet, at politikken skulle tage udgangspunkt i fem på forhånd udvalgte emner

  • Sundhed og forebyggelse på ældreområdet
  • Boliger til ældre
  • Frivillige på ældreområdet
  • teknologi til ældre
  • kommunale tilbud til ældre

Processen

Ud fra dette opdrag tilrettelagde Administrationen en proces, i tæt samspil med kommunens Seniorråd. Processen hovedfokus var at sikre en så høj grad af borgerinddragelse som overhovedet muligt.

Processen blev overordnet delt op i fem faser, som hver især havde til formål gradvist at øge borgerinddragelsen og detaljeringsgraden.

Fase 1 - Fokusgrupper

For hvert af de fem emner blev der nedsat en fokusgruppe med 12-14 medlemmer. Hvert medlem blev udvalgt ud fra om de bredt repræsenterede området eller havde konkret viden og erfaring med det pågældende emne.

Formålet med disse fokusgrupper var at få kvalificerede input, drøftelser og forslag fra udvalgte borgere, organisationer og ansatte i Egedal Kommune inden formuleringen af selve Ældrepolitikken. Fokusgruppeinterviewene blev gennemført med stor succes i løbet af august og september 2011.

Fase 2 - Borgermøde

I oktober 2011 kulminerede borgerinddragelsen med et stort og meget velbesøgt borgermøde i Ølstykkehallen. Over 400 borgere deltog på borgermødet, hvor hovedpointerne fra de fem fokusgruppers arbejde blev fremlagt og debatteret.

På borgermødet var der endvidere mulighed for at deltage i nogle vejledende afstemninger om udvalgte initiativer inden for hvert af de fem emner, samt mulighed for at alle kunne stille konkrete forslag til nye initiativer eller ændringer på ældreområdet. Der kom på denne måde over 100 konkrete kommentarer og forslag ind i løbet af aftenen.

Fase 3 - Politisk behandling

På baggrund af de mange input, kommentarer og forslag udarbejdede Administrationen et 1. udkast til en ny Ældrepolitik for Egedal Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte dette udkast i januar 2012.

Fase 4 - Offentlig høring

1. udkastet til Ældrepolitikken blev sendt i offentlig høring i 8 uger. I denne periode havde alle interesserede mulighed for at komme med forslag og kommentarer til politikken.

Høringsperioden startede torsdag den 9. februar 2012 og sluttede tirsdag den 10. april 2012.

Der indkom ni høringssvar i løbet af høringsfasen.

Fase 5 - Afsluttende politisk behandling

Efter høringsfasen blev de indkomne høringssvar forelagt Social- og Sundhedsudvalget og der blev gennemført en tilretning af politikken.

Det endelige forslag til en Ældrepolitik blev politisk godkendt i udvalg og Kommunalbestyrelse i juni 2012.