Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse vedr. overflade- vand til Tunbækken

Smørum Vest set fra oven

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 meddeler Egedal Kommune tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Tunbækken, fra dele af den nye bydel Smørum Vest.

Offentliggjort: 02-08-2019

Afgørelse

Egedal Kommune har meddelt tilladelse til udledning af overfladevand til Tunbækken fra den nye bydel Smørum Vest.

På baggrund af recipientanalyse, konsekvensberegning af udledning og supplerende vandløbsberegninger, er det Egedal Kommunens vurdering, at påvirkningen af udledningen er så begrænset, så der ikke vil ske en væsentlig hydraulisk påvirkning af Tunbækken, Smørumnedafløbet eller Værebro Å, som vil være til hinder for opfyldelse af deres målsætninger i Vandområdeplan 2015-2021.

Afgørelsen kan ses i højre side og de klageberettigede kan klage over afgørelsen i fire uger.

 

Klagevejledning

Afgørelsen om udledning til Tunbækken er givet efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen kan påklages, idet tilladelse omfatter overfladevand fra veje.

Afgørelser om udledning af overfladevand til recipient kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet af Vejmyndigheden, Sundhedsstyrelsen, og de i lovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede foreninger og organisationer, samt enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelse. En klage skal dermed være indgivet senest 29. august 2019.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest den 29. august 2019. Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr på 900 kr. (borger) og 1800 kr. (virksomheder/organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævntes hjemmeside (www.nmkn.dk), herunder undtagelsesreglerne for ikke at benytte Klageportalen.