Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: ændrede vilkår for miljøgodkendelse, Roskildevej 24

Egedal Kommune har ændret vilkår i miljøgodkendelsen af Mona Export Biler, Roskildevej 24, 3650 Ølstykke

Offentliggjort: 03-12-2018

Egedal Kommune har truffet afgørelse om ændring af vilkår 16 i miljøgodkendelse af Mona Export Biler, af 10. juni 2016.

Vilkåret ændres fra: Der må maksimalt oplagres 8 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 150 miljøbehandlede køretøjer samt 150 salgsbiler og 100 tons affaldsjern fra ophugning på virksomheden.   

Til: Der må maksimalt oplagres 8 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 350 miljøbehandlede køretøjer samt 150 salgsbiler og 100 tons affaldsjern fra ophugning på virksomheden.   

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. På klageportalens hjemmeside findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.