Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads

fjernvarme

Egedal Kommune har godkendt fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke.
Der kan klages over afgørelsen

Offentliggjort: 21-12-2017

Byrådet har på møde den 20. december 2017 besluttet at godkende projektforslag " Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke" .

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af fjernvarmeforsyning til Børnehuset samt 16 nye boliger på Marienlystvej. 10 eksisterende boliger på Marienlystvej vil få mulighed for fjernvarme.

Retsregler

Godkendelsen meddeles med hjemmel i Varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg (Bek.nr. 825 af 24. juni 2016) Projektbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet iht. § 31 i Projektbekendtgørelsen.

§ 31. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget.