Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Miljøvurdering af fjernvarmeforsyning af Stråmosekær mv

Projektforslag - Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 – 6 samt små, fleksible boliger på Hjorteleddet 39

Offentliggjort: 02-11-2017

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter  udført en screening af projektforslagets påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at projektforslaget ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet på møde den 1. november 2017 besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.   

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden den 1. december 2017.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på nmkn.dk. 

Projektforslag - Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 - 6 samt små, fleksible boliger på Hjorteleddet 39