Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Fjernvarme, Stråmosekær og Hjorteleddet 39

varmecentral i Stenløse Syd

Egedal Kommune har godkendt fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1 -6 samt små fleksible boliger på Hjorteleddet 39. Der kan klages over afgørelsen.

Offentliggjort: 21-12-2017

Byrådet har på møde den 20. december 2017 besluttet at godkende projektforslag " Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1-6 samt små fleksible boliger på Hjorteleddet 39".

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af fjernvarmeforsyning til 6 enfamiliehuse beliggende Stråmosekær 1-6 samt op til 1.755 m2 små fleksible boliger på Hjorteleddet 39.

Retsregler

Godkendelsen meddeles med hjemmel i Varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg (Bek.nr. 825 af 24. juni 2016) Projektbekendtgørelsen.
 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet iht. § 31 i Projektbekendtgørelsen.

§ 31. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget.