Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Indvindingstilladelse til Gartneri, Ølstykke

Boresnegl

Kommune har givet indvindingstilladelse til Gartneriet Nestler ApS i Ølstykke. Tilladelsen er vurderet ikke-VVM-pligtig. Du kan klage over afgørelserne

Offentliggjort: 17-05-2017

Egedal Kommune har meddelt fornyet anlægs- og indvindingstilladelse til erhvervsmæssig brug til gartnerivanding på gartneriet på Lillevang 5-7 i Ølstykke.

Der gives tilladelse til at indvinde i alt 20.000 m3 grundvand pr. år. 

Tilladelsen til indvinding af grundvand sker fra eksisterende boring med DGU nr. 199.438, beliggende på adressen Lillevang 5, matrikel nr. 6c, Ølstykke by, Ølstykke.

Egedal Kommune har desuden afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt, idet de miljømæssige påvirkninger af omgivelserne vil være yderst begrænsede på grund af projektets omfang og type. Bedømmelsen af ikke-VVM-pligt er sket på baggrund af VVM-screeningskema og anmeldeskema, der er sammenholdt med kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Vurderingen er at projektets karakteristika og placering ikke udløser VVM-pligt.

Du kan klage over afgørelsen om vandindvindingstilladelse og ikke-VVM-pligt.

Klagevejledning til indvindingstilladelse

Kommunens afgørelse om anlægs- og vandindvindingstilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75 og § 80 stk. 1. Afgørelsen kan påklages af ejer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.

Klagevejledning for VVM-afgørelse

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Miljø- og Fødevareklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres. 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.