Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Ingen VVM-pligt for Varmeværk

fjernvarme

Egedal Kommune har foretaget VVM- screening af Maglevad 3, og vurderet at varmeværket kan etableres uden VVM-pligt. der kan klages over afgørelsen

Offentliggjort: 03-04-2017

Egedal Kommune har afgjort, at varmeværket Maglevad 3 kan etableres på ejendommen matr. nr. 25a Stenløse By, Stenløse uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Kommunen vurderer, at projektet ikke har nogen væsentlige miljømæssige påvirkninger, da driften reguleres af vilkår i miljøgodkendelsen. Du kan se VVM- afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk.1, nr. 3. Miljø- og Fødevareklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres. 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.