Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Luftvarmepumpe ved Slagslunde

Rør

Egedal Kommune har godkendt fjernvarmeprojekt Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Der kan klages over afgørelsen.

Offentliggjort: 28-02-2019

Byrådet har på møde den 27. februar 2019 besluttet at godkende projektforslag "Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a." Blomstervej 17, 3660 Slagslunde.

Projektforslaget er fremsendt af Slagslunde Fjernvarme og omhandler opvarmning af fjernvarmevand med en varmepumpeløsning.    

Projektforslaget omfatter udelukkende etablering af yderligere varmeproduktionsanlæg og omhandler ikke konvertering af forbrugere med individuel varmeproduktion.

Anlægget vil få en kapacitet på mindst 950 kW-varme og blive grundlast enhed med en forventet produktion på omkring 91 % af det årlige varmebehov. Med en kapacitet på 950 kW, vil anlægget have tilstrækkelig kapacitet til mulig udvidelse af varmegrundlaget ved konvertering af individuelt opvarmede huse fremadrettet.

 

Retsregler

Godkendelsen meddeles med hjemmel i Varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg, Projektbekendtgørelsen.   

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet iht. § 31 i Projektbekendtgørelsen.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget.

§ 31. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.

 

Du kan downloade og læse forslaget ved at klikke på rubrikken "Dokumenter" til højre.