Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Miljøgodkendelse til komposteringsanlæg

Luftfoto af Vindekilde I/S

Egedal Kommune har meddelt miljøgodkendelse til eksisterende komposteringsanlæg på virksomheden Vindekilde I/S i Veksø. Du kan klage over afgørelsen

Offentliggjort: 06-12-2017

Egedal kommune meddelte i 2016 landzonetilladelse til drift af eksisterende gødningscentral på Vindekilde I/S, 3670 Veksø, matr.nr. 15a, Søsum By, Stenløse.

Det fremgår af landzonetilladelsen, at selve komposteringsaktiviteten kræver miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, da kompostering af husdyrgødning er omfattet af punkt K 214 i Godkendelsesbekendtgørelsen. 

Egedal Kommune har godkendt komposteringsanlægget på en række vilkår og har vurderet, at Vindekilde I/S kan drive komposteringsanlægget inden for rammerne af den gældende miljølovgivning. 

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelser. Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal indgives inden d. 3. januar 2018. 

Klagevejledning

Følgende kan klage

  • Ansøger
  • Enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
  • Klageberettigede organisationer og myndigheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98 - 100. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk . 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelse af nærværende afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.    

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.