Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Miljøgodkendelse til Egedal Varmeværk

fjernvarme

Egedal Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660 Stenløse. Der kan klages over afgørelsen

Offentliggjort: 27-04-2017

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 har Egedal Kommune meddelt miljøgodkendelse til Egedal Fjernvarme A/S om etablering af Maglevad 3, et nyt flisfyret fjernvarmeværk på Dam Holme 4B, 3660 Stenløse. De miljømæssige forhold på virksomheden reguleres af standardvilkår i henhold til bekendtgørelsen om standardvilkår.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelser. Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være kommunen i hænde senest den 26. maj 2017 indenfor kommunens åbningstid.

Følgende kan klage:

  • Ansøger
  • Enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
  • Klageberettigede organisationer og myndigheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98- 00.

Klage over afgørelsen, stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på forsiden af www.nmkn.dk eller www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Egedal Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der betales et gebyr på kr. 500 med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ansøgning om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal ledsages af en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk den 28. april 2017. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen annonceres og en eventuel klage skal være modtaget af Egedal Kommune senest den 26. maj 2017 kl. 16.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelse af nærværende afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol,som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.