Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: tilladelse til at arbejde i weekend på plejehjem

Egedal Kommune har givet tilladelse til at der midlertidig arbejdes lørdag og søndag på plejehjemmet Porsebakken i forbindelse med udskiftning af tag.

Offentliggjort: 19-11-2018

Tilladelse til byggearbejde i forbindelse med tagrenovering. Der kan klages over afgørelsen

Egedal Kommune har givet tilladelse til, at arbejdet med at udskifte taget på plejehjemmet Porsebakken, Nybøllevej 11, 2765 Smørum også kan foregå lørdag og søndag i november og december måned.

Der vil derfor være støjgene i denne periode. Beboerne er orienteret om projektet. 

Afgørelsen kan i henhold til § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen[1] påklages. 

Klagen skal indgives inden den 13. december 2018 (fire uger). 

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenedhus.dk, borger.dk  eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.