Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Tilladelse til Buresø Vandværk

Foto af filtre på Ølstykke Vandværk

Egedal Kommune har meddelt tilladelse til renovering og ændring af vandforsyningsanlægget Buresø Vandværk. Der kan klages over afgørelsen

Offentliggjort: 28-06-2018

Egedal Kommune har meddelt tilladelse til at renovere vandforsyningsanlægget Buresø Vandværk, Klokkekildevej 57A, 3550 Slangerup, jf. vandforsyningsloven § 21. Renoveringen omfatter etablering af lukkede filtre, kompressor iltning, renovering af rentvandstank, samt udskiftning af en række øvrige installationer i vandværksbygningen. 

I renoveringsperioden bliver Buresø Vandværks forbrugere forsynet med drikkevand af Slagslunde Vandværk. Renoveringen forventes at finde sted i 2. halvår af 2018.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om renovering og ændring af vandforsyningsanlægget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Vandforsyningslovens § 75.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Sportsfiskerforbund, samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, jf. § 80 stk. 1 og 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er annonceret, jf. § 77 i Vandforsyningsloven. Du skal klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.