Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Tilladelse til minkfarm på Farumvej

Foto af mink

Egedal Kommune har givet miljøgodkendelse til minkfarm på Farumvej 70 i Stenløse. Du kan klage over afgørelsen

Offentliggjort: 08-12-2016

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold § 11 i lov nr. 442 af 13. maj 2016, om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med de vilkår som fremgår af godkendelsen. 

Der godkendes etablering af minkfarm med 1200 tæver svarende til 41,38 dyreenheder samt tilhørende møddingsplads på 50 m2 og gylletank på ca 500 m3. Vilkår i tilladelsen sigter mod at imødegå påvirkninger af naboer, natur og miljø.

Klagevejledning 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, og enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

Klagen skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelse, dvs. senest d. 5. januar 2017. Klagevejledningen findes i Miljøgodkendelsen, se kapitel 3.1.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. 

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Er godkendelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af sagen.