Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Vandindvindingstilladelse til Svestrupvej 3

Der er meddelt vandindvindingstilladelse til vanding af specialafgrøder, Svestrupvej 3, 3650 Ølstykke.

Offentliggjort: 30-01-2019

Egedal Kommune har meddelt tilladelse til vandindvindingsanlægget på Svestrupvej 3, 3650 Ølstykke, samt tilladelse til at indvinde 37.500 m3/år i 10 år. Tilladelsen er screenet med henvisning til VVM-bekendtgørelsen og er fundet ikke VVM-pligtig i separat afgørelse. Afgørelserne kan ses i højre side og de klageberettigede kan klage over begge afgørelser i 4 uger fra dags dato.

A.P. Grønt, forpagter af de tilhørende arealer til ejendommen på Svestrupvej 3, har søgt om tilladelse til at indvinde 37.500 m3 grundvand per år til dyrkning af specialafgrøder. Tilladelsen er en fornyelse af en tidligere tilladelse.

Tilladelsen til indvinding af grundvand hører til boring med DGU nr. 199.1639, beliggende Svestrupvej 3, 3650 Ølstykke. 

Du kan se tilladelsen i højre side. Afgørelsen kan påklages af klageberettigede.

I forbindelse med udstedelsen af anlægs- og indvindingstilladelsen har Egedal Kommune vurderet projektet i forhold til virkning på miljøet (VVM-screening) og afgjort at tilladelsen ikke er VVM-pligtig.

Kommunen har vurderet, at projektets miljømæssige påvirkning af omgivelserne vil være af et yderst begrænset omfang, på grund af projektets omfang og type. Ud fra en bedømmelse af kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 2, udløser projektets karakteristika og placering ikke VVM-pligt.

Afgørelsen kan ses i skemaet i højre side. Afgørelsen kan påklages af klageberettigede

Vejledning til klage over indvindingstilladelse

Kommunens afgørelse om vandindvindingstilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af ejer, afgørelsens adressat, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/).

Vejledning til klage over afgørelse vedr. VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Nævneneshus.dk. Klageportalen ligger også på Borger.dk og virk.dk. Du logger på Borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være modtaget senest den 26. februar 2019.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.