Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Varmeforsyning i Område 6, Stenløse

Område 6

Egedal Kommune har godkendt fjernvarmeforsyning af område 6, Stenløse (del af Stenløse by). Der kan klages over afgørelsen.

Offentliggjort: 28-09-2017

Byrådet har på møde den 27. september 2017 besluttet at godkende projektforslag "Fjernvarmeforsyning af Område 6, Stenløse". 

Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af fjernvarmeforsyning til en del af Stenløse by der bl.a. omfatter boligområdet omkring Stenlillevej, Rosenlundsvej og Sandbjergvej.  

Retsregler

Godkendelsen meddeles med hjemmel i Varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg (Bek.nr. 825 af 24. juni 2016). Projektbekendtgørelsen.   

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet iht. § 31 i Projektbekendtgørelsen. 

§ 31. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet orienterer den pågældende kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter klagen er modtaget.