Skip to content back to nav
 
 

Boretilladelse til 5 pejleboringer

boring

Egedal Kommune har meddelt boretilladelse jf. vandforsyningslovens § 21, til udførelse af fem pejleboringer. Miljøstyrelsen har afgjort, at tilladelsen ikke er VVM-pligtig. Du kan klage over boretilladelsen.

Offentliggjort: 23-11-2018

 

Egedal Kommune har meddelt boretilladelse til etablering af fem pejleboringer. Boringerne er en del af HOFORs overvågning af grundvandsspejlet i det terrænnære grundvand. 

Boringerne placeres på følgende steder:

Moniteringslokalitet Matrikel Kildeplads
NAT 4 12, Sperrestrup By, Jørlunde Egholm
NAT 6 7a, Hove By, Smørum Hove
NAT 8 4b, Hove By, Smørum Hove
NAT 9 6b, Hove By, Smørum Hove
NAT 11 48f, Ledøje By, Ledøje Nybølle Øst

 

Klagevejledning til indvindingstilladelse

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningsloven § 75 stk. 1. Afgørelsen kan påklages af adressaten, enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages.