Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Fjernvarme- forsyning Alfred Hansens Plads & Marienlystvej

Projektforslag - Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens plads og Marienlystvej i Ølstykke. Afgørelse om miljøvurdering.

Offentliggjort: 31-08-2017

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af projektforslagets påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at projektforslaget ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet på møde den 30. august 2017 besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.   

Klagevejledning 

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500 på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk hvor der findes en vejledning om hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.