Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse om transmissionsledning

fjernvarme

Egedal Kommune sender fjernvarmeprojekt Transmissionsledning mellem Stenløse Nord og Stenløse Syd i høring. Kommunen har endvidere afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget. Der kan klages over afgørelsen.

Offentliggjort: 01-05-2019

Byrådet har på møde den 30. april 2019 besluttet at sende projektforslag "Forbindelsesledning mellem forsyningsområde Stenløse Nord og Stenløse Syd" i høring til den 1. juni 2019. Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af en forbindelsesledning mellem fjernvarmenet i Stenløse Nord og Stenløse Syd.

Projektforslaget betyder, at Stenløse Syd og Stenløse Nord sammenkobles, og overkapacitet på Maglevad 3 værket kan anvendes i Stenløse Syd. Projektet er en del af udviklingen i fjernvarmeforsyning af Stenløse og Egedal By.

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg" Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes fremsendt til Kommunens Center for Teknik og Miljø inden den 1. juni.

Kommunen har afgjort at projektforslaget ikke er miljøvurderings-pligtigt.

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering (MV) af planer og programmer udført en screening af projektforslagets påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at projektforslaget ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet på møde den 30. april 2019 besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Mulighed for klage

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljø- og fødevareministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.
Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.
Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.naevneneshus.dk hvor der findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.
Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden seks måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.