Skip to content back to nav
 
 

Høring: Fjernvarmeprojekt for område 7 og afgørelse vedr. MV-pligt

fjernvarme

Egedal Kommune sender fjernvarmeprojekt i Stenløse i høring. Kommunen har desuden afgjort at projektet ikke er MV-pligtigt. Der kan klages over afgørelsen

Offentliggjort: 05-12-2016

Byrådet har på møde den 30.november 2016 besluttet at sende projektforslag "Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse" i høring til den 5. januar 2017. Projektforslaget er fremsendt af Egedal Fjernvarme og omhandler etablering af fjernvarmeforsyning til en del af Stenløse by der forsynes med naturgas.   

Projektforslaget betyder, at området overgår fra naturgasforsyningen til fjernvarmeforsyning. Projektet er en del af udviklingen i fjernvarmeforsyningen i Stenløse og Egedal By.

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og  "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg" Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016.  

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes fremsendt til kommunens Center for Teknik og Miljø inden 5. januar. 

Kommunen har afgjort at projektet ikke er miljøvurderings-pligtigt

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering (MV) af planer og programmer udført en screening af projektforslagets påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at projektforslaget ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet på møde den 30. november  2016 besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.   

Klagevejledning til afgørelse vedr. MV-pligt

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.