Skip to content back to nav
 
 

Fjernvarmeprojekt, Slagslunde Fjernvarme

fjernvarme

Egedal Kommune sender fjernvarmeprojekt Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. i høring. Kommunen har desuden afgjort at der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Offentliggjort: 20-12-2018

Byrådet har på møde den 19. december 2018 besluttet at sende projektforslag " Luftvarmepumpe ved Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a." i høring til den 20. januar 2019. Projektforslaget er fremsendt af Slagslunde Fjernvarme og omhandler opvarmning af fjernvarmevand med en varmepumpeløsning.

Projektforslaget omfatter udelukkende etablering af yderligere varmeproduktionsanlæg og omhandler ikke konvertering af forbrugere med individuel varmeproduktion.

Anlægget vil få en kapacitet på mindst 950 kW-varme og blive grundlast enhed med en forventet produktion på omkring 91 % af det årlige varmebehov. Med en kapacitet på 950 kW, vil anlægget have tilstrækkelig kapacitet til mulig udvidelse af varmegrundlaget ved konvertering af individuelt opvarmede huse fremadrettet.

Kommunen behandler projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og "Bekendtgørelsen om godkendelse af projekter til kollektive varmeforsyningsanlæg" Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016.

Eventuelle bemærkninger til projektforslaget bedes fremsendt til Kommunens Center for Teknik og Miljø inden den 20. januar 2019.

Kommunen har afgjort at projektet ikke er miljøvurderings-pligtigt
Der er i henhold til VVM-bekendtgørelsen udført en screening af projektforslagets påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at projektforslaget ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet på møde den 19. december 2018 besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Klagevejledning til afgørelse vedr. MV-pligt


Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.
Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.
Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.