Skip to content back to nav
 
 

Høring: Indvindingstilladelse til Holmevej 3

Vanddråbe

Egedal Kommune har givet indvindingstilladelse til Holmevej 3, Ølstykke. Det er afgjort, at tilladelsen ikke er VVM-pligtig. Du kan klage over afgørelserne.

Offentliggjort: 14-03-2017

Egedal Kommune har meddelt fornyet anlæg- og indvindingstilladelse til erhvervsmæssig brug til vanding af dyr og frugtplantage på Holmevej 3 i Øsltykke. Der gives tilladelse til at indvinde i alt 250 m3 grundvand pr. år. 

Tilladelsen til indvinding af grundvand sker fra eksisterende boringer med DGU nr. 192., beliggende matrikel nr. 4c Skenkelsø By, Jørlunde.

Egedal Kommune har desuden afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt, idet de miljømæssige påvirkning af omgivelserne vil være af et yderst begrænset på grund af projektets omfang og type. Bedømmelsen af ikke-VVM-pligt er sket på baggrund af VVM-screeningskema og anmelderskema, der er sammenholdt med kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Vurderingen er at projektets karakteristika og placering ikke udløser VVM-pligt.

Du kan klage over afgørelsen om vandindvindingstilladelse og ikke-VVM-pligt.

Klagevejledning til indvindingstilladelse

Kommunens afgørelse om anlægs- og vandindvindingstilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75 og § 80 stk. 1. Afgørelsen kan påklages af ejer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.

Klagevejledning for VVM-afgørelse

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Planklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres. 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. 

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.