Skip to content back to nav
 
 

Høring: Indvindingstilladelse til markvanding

Vanddråbe

Egedal Kommune har meddelt fornyet anlægs- og indvindingstilladelse til markvanding. Kommunen har desuden afgjort, at tilladelsen ikke er VVM pligtig. Der kan klages over begge afgørelser.

Offentliggjort: 16-02-2017

Egedal Kommune har meddelt fornyet anlæg- og indvindingstilladelse til markvanding til Søris A/S. Der gives tilladelse til at indvinde i alt 43.000 m3 grundvand pr. år til markvanding, pakkeri og husholdning. Tilladelsen er en fornyelse af en eksisterende tilladelse.

Tilladelsen til indvinding af grundvand sker fra eksisterende boringer med DGU nr. 192.1312 og 192.982, beliggende matrikel nr. 13a, Jørlunde By, Jørlunde.

Egedal Kommune har desuden afgjort, at projektets miljømæssige påvirkning af omgivelserne vil være af et yderst begrænset omfang, på grund af projektets omfang og type. Ud fra en bedømmelse af kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3, udløser projektets karakteristika og placering ikke VVM-pligt. Afgørelsesbrev, screeningsskema og anmelderskema kan ses i højre side. Der kan klages over afgørelsen.

 

Klagevejledning til indvindingstilladelse

Kommunens afgørelse om vandindvindingstilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75 og § 80 stk. 1. Afgørelsen kan påklages af ejer, Danmarks Naturfedningsforening, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Planklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

 

Klagevejledning for VVM-afgørelse

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Planklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.