Skip to content back to nav
 
 

Høring: Tilladelse til Nybølle Øst Kildeplads

Foto af Bogøgård Kildeplads

Egedal Kommune har givet tilladelse til, at HOFOR Vand A/S renoverer Nybølle Øst Kildeplads. Du kan klage over afgørelsen

Offentliggjort: 06-07-2017

Egedal Kommune har meddelt tilladelse til renovering af Nybølle Øst Kildeplads. Kildepladsen er beliggende på Nybøllevej 68C, 2765 Smørum.

Tilladelsen, jf. vandforsyningsloven §§ 20 og 21, omfatter:

  • En omlægning fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg
  • Udførelse af 7 nye indvindingsboringer
  • Udførelse af 2 nye pejle- og moniteringsboringer
  • Midlertidig vandindvindingstilladelse til renpumpning og prøvepumpning af i alt 9 boringer 
  • Relining af eksisterende råvandsledning og etablering af nye stikledninger

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandforsyningslovens §§ 20 og 21. Du kan klage over afgørelsen.

Tilladelsen er VVM-screenet af Miljøstyrelsen, der har afgjort, at projektet  ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning 

Kommunens afgørelse om anlægs- og vandindvindingstilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75 og § 80 stk. 1. Afgørelsen kan påklages af ejer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.