Skip to content back to nav
 
 

Miljøgodkendelse Slagslunde fjernvarme

fjernvarme

Påbud iht. Miljøbeskyttelseslovens § 41b. Revurdering og udvidelse af miljøgodkendelsen af Slagslunde Fjernvarmes kraftvarmeværk, Blomstervej 17, 3660 Stenløse.

Offentliggjort: 24-06-2019

Egedal Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af 13. maj 1996 af Slagslunde kraftvarmeværk på Blomstervej 17, 3660 Stenløse.

 

Revurderingen er foretaget iht. Miljøbeskyttelseslovens § 41b på baggrund af en ansøgning om udvidelse af varmeværket med en varmepumpe og nuværende miljøgodkendelse er utidssvarende. 

 

Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger og skal fremsendes senest den 22. juli 2019.   

 

Du klager til Egedal Kommune via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.kpo.naevneneshus.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Egedal Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

Eventuel klage skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Virksomheden vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages og ellers når klagefristen er udløbet.

 

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at tillægge klagen opsættende virkning samt ændre eller ophæve godkendelsen og afgørelsen.

 

Søgsmål til prøvelse af miljøgodkendelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter den ovenfor nævnte offentliggørelsesdato eller - hvis afgørelsen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.