Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Miljøgodkendelse til Stenløse Genbrugsstation

Genbrugsstation 2

Egedal Kommune har meddelt revision af miljøgodkendelsen af Stenløse Genbrugsstation, Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. Du kan klage over afgørelsen

Offentliggjort: 01-02-2017

Egedal Kommune har meddelt revision af miljøgodkendelsen af Stenløse Genbrugsstation. Miljøgodkendelsens vilkår meddeles som påbud iht. §41, jf. § 41b i Miljøbeskyttelsesloven, idet der er forløbet 8 år efter meddelelse af miljøgodkendelse for genbrugsstationen jf. § 48 i Godkendelsesbekendtgørelsen. 

Miljøgodkendelsen omfatter etablering af rampesystem, udvidelse af kapaciteten samt mulighed for døgnåbent. 

Afgørelsens vilkår er opbygget med afsæt i standardvilkår for aktiviteterne. 

Klagevejledning

Har du individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan du påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID.     

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.