Skip to content back to nav
 
 

Tilladelse til nedsivning fra cykelsti: Krogholmvej og Skatkærvej

Cykelsti

Egedal Kommune giver tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny Supercykelsti.

Offentliggjort: 05-03-2019

Tilladelsen meddeles jf.§§ 19 og 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018), samt de vilkår som fremgår af tilladelsen.

 

Klagevejledning

Er du klageberettet, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Offentliggørelse

Tilladelsen kan ses her fra d. 5. marts 2019 til d. 2. april 2019.

 

Vil du vide mere?

Kontakt spildevandsgruppen Center for Teknik og Miljø på teknik-miljo@egekom.dk eller telefon 7259 6000