Skip to content back to nav
 
 

Midlertidig tilladelse til vandbehandling på Ledøje Vandværk

Vanddråbe

Der er meddelt midlertidig tilladelse til videregående vandbehandling på Ledøje Vandværk. Ønsker du at klage over indvindingstilladelsen så læs mere nedenfor

Offentliggjort: 23-05-2019

Egedal Kommune har meddelt midlertidig tilladelse til vandbehandling med aktiv kulfilter og UV-filter på Ledøje Vandværk. Afgørelsen kan ses i højre side og de klageberettigede kan klage over begge afgørelser i 4 uger fra dags dato.

Grundet fundet af chlorothalonil-amidsulfonsyre i alle tre af Ledøje Vandværks boringer, har vandværket søgt om tilladelse til midlertidigt at behandle drikkevandet fra vandværket med aktiv kulfilter og UV-filter.

Du kan se tilladelsen i højre side. Afgørelsen kan påklages af klageberettigede.

Vejledning til klage over indvindingstilladelse

Kommunens afgørelse om midlertidig tilladelse til videregående vandbehandling kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af ejer, afgørelsens adressat, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være modtaget senest den 17. juni 2019.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.