Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Dispensation til grødeskæring Værebro Å

§ 3 dispensation til til ekstraordinær grødeskæring i Værebro Å station 0 – 19.000 i 2017

Offentliggjort: 05-10-2017

Egedal Kommune har den 11. september 2017 modtaget en ansøgning fra Værebro Ålaug med ønske om fremrykning af den sidste grødeskæring samt evt. mulighed for en ekstraordinær grødeskæring i Værebro Å.

Ålauget ønsker, at der på grund af de usædvanlige vejrforhold i 2017 sker en fremrykning af den ordinære vedligeholdelse og om nødvendigt gennemføres en ekstra efterårsgrødeskæring i hele vandløbets forløb fra st. 0 til st. 19.000.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at fremrykning af den sidste grødeskæring kan give behov for en ekstra grødeskæring i 2017, såfremt de udsædvanlige forhold fortsætter. Vandstanden i Værebro Å systemet er visse steder så høj at den udgør en potentiel risiko for trafiksikkerheden. 

Vandløbet er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Herudover løber vandløbet gennem beskyttede naturområder.

Egedal Kommune meddeler hermed, på vegne af Roskilde, Frederikssund og Ballerup Kommuner, dispensation efter § 65, stk. 3, i naturbeskyttelsesloven til mulighed for en ekstraordinær efterårsgrødeskæring i Værebro Å i 2017.

Dispensationen meddeles på en række vilkår, herunder at det kan dokumenteres, at der fortsat er tale om en ekstraordinær situation, som kan begrunde behovet for en ekstra efterårsskæring i 2017.

Kommunens afgørelse:

Egedal Kommune meddeler hermed dispensation efter § 65, jf. § 3 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, til én ekstraordinær grødeskæring i Værebro Å i hele eller dele af vandløbets forløb fra st. 0 til st. 19.000. 

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse, og dispensationen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før dispensationen kan udnyttes jf. § 87 i naturbeskyttelsesloven. 

Dispensationen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 2. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 15. november 2017.

Vilkår for dispensation:

Dispensationen omfatter mulighed for udførelse af en ekstraordinær grødeskæring i et beskyttet vandløb og gives med følgende vilkår:

1. Der fortsat foreligger ekstraordinære forhold, som berettiger og nødvendiggør en ekstraordinær grødeskæring, det betyder at vilkår 2-4 skal opfyldes. Kontrol før igangsætning skal ske senest 1 uge før grødeskæring igangsættes.

2. Der er fortsat ekstraordinære nedbørsforhold og/eller ekstraordinære vandstande/vandføringer i Værebro Å svarende til den vandstand, der kan beregnes ved en 10 års nedbørshændelse/vandføring.

3. Der er tale om grøde genvækst på mindst 75 %, vurderet primært på arten pindsvineknop (undervandsform).

4. Den ekstraordinære grødeskæring skal udføres inden d. 15. november 2017.

5. Den ekstraordinære grødeskæring udføres som en ekstra efterårsgrødeskæring, jf. det gældende regulativs strømrende bredder angivet i skemaet herunder.

Station      Strømrendebredde
0-2.674     140-180 cm
2.674-4.362     180-220 cm
4.362-6.487     250-300 cm
6.487-18.001     300-400 cm
18.001-19.000     400-600 cm

 

6. Den ekstraordinære grødeskæring begrænses til de strækninger, hvor der konstateres genvækst af især pindsvineknop, smalbladet mærke eller brøndkarse.

7. Der skal ske monitering af effekten på vandstand/vandføring min. 2 måneder efter at der er udført ekstraordinær grødeskæring.

Lovgrundlag

Da Værebro Å er udpeget som beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, kræver udførelse af en ekstraordinær grødeskæring en dispensation før realisering.

Dispensationen gives med hjemmel i naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse nr. 934 af lov om naturbeskyttelse af 27. juni 2017) § 65, stk. 3, jf. § 3, stk. 1.

Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27/06/2016). Kommunen skal ifølge habitatbekendtgørelsens § 11 vurdere, om projektet påvirker arter, der er beskyttede af habitatbekendtgørelsen, samt vurdere, om projektet påvirker internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder). 

Egedal Kommunes vurdering og begrundelse for afgørelsen:

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er at sikre beskyttede områder mod tilstandsændringer og dermed potentiel forringelse af dyre- og plantelivet.

Der kan i forbindelse med særlige omstændigheder dispenseres til projekter, som ændrer tilstanden i disse områder.

Generelt:

Egedal Kommune har besigtiget udvalgte vandløbstrækninger og kan se, at vandstanden i Værebro Å er usædvanlig høj for årstiden, hvilket skyldes en historisk våd sommer. 

Den sidste efterårsskæring er derfor fremrykket og udført i ultimo september. Vandløbsmyndigheden har derfor vurderet, at såfremt de ekstraordinære forhold for året med megen nedbør og temperaturer, der fremmer grødevækst fortsætter, kan det være nødvendigt i 2017 med en ekstra grødeskæring for at sikre vinterafvandingen.

Der kræves ikke § 3 dispensation til sædvanlig vandløbsvedligeholdelse, men ekstraordinær grødeskæring er ikke sædvanlig vedligeholdelse og kræver derfor en dispensation fra § 3. Ekstraordinær vedligeholdelse fremgår af regulativet som en mulighed i ekstraordinære situationer med f.eks. ekstraordinær grødevækst og/eller nedbørsforhold.

Da en ekstraordinær grødeskæring kræver en § 3 dispensation, og der er 4 ugers klagefrist på en sådan dispensation, har vandløbsmyndigheden anmodet naturbeskyttelsesmyndigheden om at meddele den nødvendige dispensation fra § 3 allerede på nuværende tidspunkt. Det vil dog være en forudsætning for udnyttelse af dispensationen, at vandløbsmyndigheden i Egedal Kommune vurderer, at der forsat foreligger ekstraordinære forhold, som kan berettige en ekstraordinær skæring. Ligeledes vil den ekstraordinære skæring begrænses til strækninger, hvor der kan konstateres behov svarende til mere end 75 % genvækst.

Det er ved meddelelse af dispensationen vægtet, at en ekstraordinær grødeskæring i 2017 kun vil påvirke miljø og naturtilstand i vandløbet i en kortvarig periode på få uger med de stillede vilkår. Dispensationen giver mulighed for at dokumentere, hvorvidt grødeskæring har en effekt på vandstanden i Værebro Å under de ekstraordinære omstændigheder/nedbørsforhold, der har været kendetegnende for sommeren/efterår 2017. 

Ved fastlæggelse af vilkår for dispensationen har Egedal Kommune vægtet det vigtigt med vilkår, som er kontrollerbare og målbare, så der ikke opstår misforståelser om, hvorvidt det er nødvendigt at udnytte dispensationen.

Overvejelser omkring vilkår:

Regulativet for Værebro Å rummer bestemmelse om 3 grødeskæringer i perioden fra juni til oktober udført af en grødeskæringsbåd, der skærer vegetationen i vandløbet af. Den afskårne grøde flyder med strømmen ned til opsamlingspunkter, hvor den opsamles og fjernes fra området. 

Grøden er på flere strækninger domineret af enkelt pindsvineknop (undervandsformen). Kendetegnende for denne plante er, at den er hurtigvoksende og tåler beskæring ret godt. Desuden skygger pindsvineknop stort set alle andre vandplanter væk og må anses for at være en 'plage', da den bremser vandet og får sediment til at bundfalde, hvorved der dannes en mudret vandløbsbund. Undervandsformen af pindsvineknop er ikke så påvirkelig på fald i lysintensitet og temperatur om efteråret og vokser derfor længere tid om efteråret end den oprette form af enkel pindsvineknop.

Da enkelt pindsvineknop er ret hurtigvoksende og under normale temperaturforhold stort set er vokset til fuld længde igen 2-3 uger efter skæringen, har kommunen valgt at anvende denne art som indikation på grødegenvækst. Valget af krav til mere end 75 % genvækst af pindsvineknop indebærer en forventning om, at planten inden vinter, vil have nået samme fulde længde som før grødeskæringen. Der er i forbindelse med 3. grødeskæring registreret 80-100 cm længde af pindsvineknop før skæring og cirka 10 cm længde efter skæring i vandløbet ved hhv. Snydebro, Veksø Bro og Stenløse Bro.

Der er i september 2017 konstateret usædvanlig høj vandstand flere steder i Værebro Å, og enkelte steder er åen gået over sine bredder og har oversvømmet broer med risiko for trafiksikkerheden. Derfor har det været nødvendig at fremrykke og igangsætte den 3. grødeskæring. 

Sommeren/efteråret har indtil nu været ekstremt regnfuldt og der er i Værebro Å konstateret vandføringer/vandstande over 10 års hændelse. Ved Veksø Bro er en 10 års hændelse defineret ved en vandstand på 235 cm (kote DVR 90) og ved Snydebro 330 cm (DVR 90). I figur 3 er der vist udviklingen i vandstanden over den sidste måned på en enkelt station, men situationen er kendetegnende for hele vandløbet i efteråret 2017. 

Det formodes, at de usædvanlige nedbørs-/afstrømningsforhold fortsætter. For at imødekomme det faktum, at koblet/langvarig regn under en 10 års hændelse kan give afstrømningsmæssige udfordringer, er det valgt at vilkåret kontrolleres ved vandstande svarende til en 10 års regnhændelse/vandføring, da vandstand registreres kontinuerligt i vandløbet.

Da der udføres grødeskæring med grødeskærebåd, har Egedal Kommune fundet det nødvendigt at tidsbegrænse muligheden for grødeskæringens udførelse. Den regulativmæssige termin er 1. november. Tidsbegrænsningen er sat til d. 15. november, da risikoen for at beskadige opvandrende ørred og laksefisk stiger markant efter denne dato pga. fiskenes migrationsmønstre. 

Beskrivelse af projektet:

Der er for årstiden usædvanlige høje vandstande på store dele af Værebro Å, derfor har Værebro Ålaug ansøgt om, at den sædvanlige efterårsskæring fremrykkes fra medio oktober til medio september. Det er dog Værebro Ålaugs bekymring, at der inden vinterafstrømningerne kan ske uhensigtsmæssig genvækst, og derfor ønskes der mulighed for en ekstraordinær grødeskæring, såfremt det regnfulde og lune vejr fortsætter ind i efteråret. Værebro Ålaug er bekymret for, at nedsat afvanding af de vandløbsnære arealer kan umulig - eller besværliggøre landbrugsdriften af de vandløbsnære arealer. Der er ikke fremsat ønske om andet end en ekstra efterårsskæring af strømrende i 2017.

Værebro Å er et offentligt vandløb, som Egedal, Roskilde, Frederikssund og Ballerup Kommune er myndighed for. Vandløbsmyndigheden i Egedal Kommune står for fysisk vedligeholdelse af vandløbet. I forbindelse med myndighedsbehandling af nærværende ansøgning er der sket overførelse af myndighedskompetence fra de øvrige kommuner til Egedal Kommune.

Sædvanlig vedligeholdelse består af 3 grødeskæringer i perioden fra juni til oktober udført af en grødeskæringsbåd, der skærer vegetationen i vandløbet af, således at skæringen ikke rammer vandløbets bund. Den afskårne grøde flyder med strømmen ned til opsamlingspunkter, hvor den opsamles og fjernes fra området.

Vurdering i forhold til vandløbets målsætning:

Vandløbet er målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt II Sjælland med målsætning om 'god økologisk tilstand'. Vandløbets samlede økologiske tilstand på projektstrækningen fra st. 0 til st. 19.000 svinger fra samlet dårlig økologisk tilstand (ca. st. 0-1.100) til samlet ringe økologisk tilstand (ca. st. 1.100-9.600) til samlet moderat økologisk tilstand (ca. st. 9.600-15.000). På de sidste ca. 4 km (ca. st. 15.000-19.000) er den samlede økologiske tilstand ukendt jf. Miljøgis for Vandområdeplanerne 2015-2021 (juni 2016).

Det vurderes, at gennemførelse af en ekstraordinær grødeskæring ikke vil være til hinder for Værebro Ås muligheder for at opnå dens målsætning om god økologisk tilstand i Vandområdeplanen. Ligeledes rummer dispensationen krav om, at effekt af indgrebet vurderes, således at denne erfaring kan indgå i fremtidige overvejelser omkring vandløbets vedligeholdelse.

Vurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV-arter

Projektområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det er kommunens vurdering, at det ansøgte heller ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke nærliggende Natura 2000-områder væsentligt. 

De sidste ca. 300 meter af vandløbet løber i udkanten af Natura2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Natura2000-området inkluderer Habitatområde H120 og H199 samt Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107.

Det er kommunens vurdering, at den ekstraordinære grødeskæring, ikke vil påvirke vandløbets miljø og naturforhold i en længerevarende periode, så eventuelle påvirkninger vil være af midlertidig og reversibel karakter.

Afstrømningen i vandløbet vil være påvirket af de usædvanlige nedbørsforhold, og den ekstraordinære grødeskæring vil være medvirkende til at normalisere denne. 

Udpegningsgrundlaget taget i betragtning er yderligere medvirkende til kommunens vurdering om, at den ekstraordinære grødeskæring ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt.

Der er ikke kendskab til tilstedeværelse af bilag IV-arter i nærområdet. Hvis der findes bilag IV-arter, er det sandsynligt Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Det er Kommunens vurdering, at de nævnte arter ikke vil blive negativt påvirket af den ekstraordinære grødeskæring.

Fredningsbestemmelser

Området er fredet jf. 'Fredning af Værebro Ådal' af den 24. januar 2017. Fredningen er ikke til hinder for indførelsen af en ekstraordinær grødeskæring i 2017.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. 

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Hvis du klager koster det 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.