Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Etablering af landgangsbro ved Værebro Å

Bred og blå å.jpg

Egedal Kommune har givet tilladelse til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Landgangsbroen anlægges ved station 11.000 ved Værebro Å på matr.nr. 15o, Stenløse By, Stenløse.

Offentliggjort: 16-11-2017

Værebro Kanoklub ønsker at etablere en landgangsbro for at forbedre landgangsforholdene for kano og kajak. Broen ønskes anlagt med en længde på 4 meter og en bredde på 1 meter. Broen ønskes anlagt lige nedstrøms Stenløse Bro. Landgangsbroen skal etableres på åens nordlige brink ned mod Værebro Å mellem station 11.000 og 11.050.

Tilladelsen er givet i medfør af Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 127 af 26/01/2017 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. BEK nr. 834 af 27/06/2016

Vandløbsmyndigheden har i perioden 01. september - 29. september 2017 haft reguleringen i høring.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Jf. § 84 kan vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af
1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.