Skip to content back to nav
 
 

Fællesregulativ for Værebro Å-system

Fællesregulativ_7_kommuner

Nyt fællesregulativ for hele Værebro Å-systemet er nu godkendt i syv kommuner, herunder Egedal Kommune.

Offentliggjort: 01-08-2017

Fællesregulativet omfatter alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.

Et vandløbsregulativ er den aftale, der er indgået mellem kommuner og bredejere om vedligeholdet af de offentlige vandløb. Regulativet beskriver rettigheder og pligter i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet jævnfør Vandløbslovens § 80. De klageberettigede er enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser ( § 84 i samme lov).

En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø-og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter "Klageportal". Klagen skal være oprettet på Miljø-og Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den 1. august 2017, som er dagen, hvor afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 29. august 2017. 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelse af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Retsvirkning af dispensation

Efter Vandløbslovens § 82 er regulativet først gældende når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.