Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Regulering af vandløb til Ålebæksrenden

Ålebæksrenden

Tilladelse til regulering og medbenyttelse af privat rørlagt vandløb, til afledning af vand til Ålebæksrenden.

Offentliggjort: 06-01-2017

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til regulering og medbenyttelse af et privat rørlagt vandløb, til afledning af vand fra regnvandsbassinet i Vinge Deltakvarteret i Frederikssund Kommune til Ålebæksrenden, via Hagerup Sø.

Du kan læse afgørelsen i menuen til højre.

Godkendelsen er givet efter Vandløbslovens §§ 1, 17, 21 og 63 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 18.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, og enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelse. 

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.