Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Udledning af forsinket overfladevand til Stenløse å

vand

Egedal Kommune giver tilladelse til udledning af overfladevand fra Egedal Fjernvarme, Dam Holme 4B, Stenløse til Stenløse å.

Offentliggjort: 24-11-2017

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 22. december 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune.
Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Offentliggørelse
Tilladelsen kan ses her fra d. 24. november 2017 til d. 22. december 2017.