Skip to content back to nav
 
 

Godkendelse af terrænregulering, 3660

Jordbunke 2

Egedal Kommune godkender terrænregulering på matriklerne 21a og 21c i Stenløse By, Stenløse med opfyldning af ca. 18.000 m3 jord.

Offentliggjort: 09-08-2019

Godkendelse efter vandløbslovens § 6, 16 og 21


Egedal Kommune sender godkendelse efter vandløbslovens § 6. Projektet omfatter opfyldning af terrænlavning på matriklerne 21a og 21c begge Stenløse By, Stenløse med ca. 18.000 m3 jord.

I forbindelse med at forbedre dyrkningsmulighederne af lavning ønskes der påfyldning med jord, sådan at dræn, der i dag ligger højt i terræn og med lille jorddække bliver tilstrækkeligt dybtliggende og jorddækket til, at der vil kunne køres med landbrugsmaskiner på arealet samt at dræn kommer under pløjedybde.

Vandløbsmyndigheden har fra d. 24. april 2019 til 22. maj 2019 efter vandløbslovens bestemmelser besluttet at fremme projektet.

Godkendelsen kan ses i dokumentet ude til højre.

Afgørelsen om opfyldning af terrænlavning er givet efter § 6, 16 og 21 i Vandløbsloven.

Afgørelser kan i henhold til Vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledning

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelse. En klage skal dermed være indgivet senest 6. september 2019.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest den 6. september 2019. Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr på 900 kr. (borger) og 1800 kr. (virksomheder/organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævntes hjemmeside (www.nmkn.dk), herunder undtagelsesreglerne for ikke at benytte Klageportalen.