Skip to content back to nav
 
 

Høring: Reguleringsprojekt langs Farumvej

Vanddråbe

Egedal Kommune har søgt om godkendelse til at parallelforskyde og opdimensionere ca. 270 meter privat drænledning på en strækning langs Farumvej

Offentliggjort: 16-11-2017

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at sagen sendes i høring hos interessenter og interesserede organisationer i 4 uger, inden der sker endelig godkendelse.

Projektets formål er at sikre den fortsatte afvanding langs Farumvej samt drænoplandet. I forbindelse med etableringen af en cykelsti langs Farumvej har det været nødvendigt, at sideudvide vejen. På baggrund af sideudvidelsen har det været nødvendigt, at forlægge/forskyde et eksisterende dræn med 2 meter mod vest, sådan at det blev friholdt fra vejen. Samtidig med forskydningen, så har man valgt at opdimensionere drænledningen fra en Ø150 mm ledning til en Ø200 mm ledning

Reguleringsprojektet berører matriklerne: 3e og 11fæ Ganløse By, Ganløse, hvor det tidligere dræn var beliggende i brugsskel.

En evt. godkendelse vil blive givet med hjemmel i Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) §§ 16 og 17 samt bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 3.

Reguleringsforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers klageperiode.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest den 15. december 2017, sendes til Egedal Kommune på mail teknik-miljo@egekom.dk eller pr. brev til Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.