Skip to content back to nav
 
 

Tilladelse til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å.

Værebro Å

Egedal Kommune vil give tilladelse til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Landgangsbroen anlægges ved station 11.000 ved Værebro Å på matr.nr. 15o, Stenløse By, Stenløse.

Offentliggjort: 01-09-2017

Tilladelsen er givet i medfør af Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 127 af 26/01/2017 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. BEK nr. 834 af 27/06/2016

Høring

fremlægges i 4 ugers høring fra 1. september til 29. september 2017 for eventuelle bemærkninger eller indsigelser. Høringsberettigede er bredejere, offentlige myndigheder, lokale foreninger og/eller personer, der har en væsentlig interesse i projektet. Høringsberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Værebro Kanoklub ønsker at etablere en landgangsbro for at forbedre landgangsforholdene for kano og kajak. Broen ønskes anlagt med en længde på 4 meter og en bredde på 1 meter. Broen ønskes anlagt lige nedstrøms Stenløse Bro.