Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Tilladelse til fjernvarmerørs krydsning af Stenløse Å

Stenløse Å

Egedal Kommune giver hermed tilladelse til at Egedal Fjernvarme krydser Stenløse Å med nedgravning af et fjernvarmerør. Projektet berører matr. 7æ og 7gd, Stenløse by, Stenløse

Offentliggjort: 30-03-2017

Tilladelsen er givet givet i medfør af Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 0127 af 26- 01-2017, § 47, samt bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 30-06-2016, § 9 stk. 2.

Høring
Projektet fremlægges i fire ugers høring fra d. 30. marts til den 30. april 2017 for eventuelle bemærkninger eller indsigelser.
Høringsberettigede er bredejere, offentlige myndigheder, lokale foreninger og/eller personer, der har en væsentlig interesse i projektet. Høringsberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klager skal indgives via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Tidsplan
Projektet skal fremlægges i høring, og efterfølgende godkendes endeligt. Afgørelsen kan påklages indenfor en fire ugers frist. Projektets varighed estimeres til max 1 dags arbejde og forventes udført i 2017.