Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Ingen VVM-pligt til nedgravning af fjernvarmerør i Stenløse

Egedal Kommune har afgjort, at nedgravning af fjernvarmerør kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Offentliggjort: 18-05-2017

Kommunen vurderer, at projektet ikke har nogen væsentlige miljømæssige påvirkninger, da fjernvarmerørene hovedsageligt nedgraves i vejareal og ikke påvirker naturarealer elle rekreative arealer. Du kan se anmeldelse af projektet og selve VVM- afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.