Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: ændring af kommunegrænse

Ændring af kommunegrænsen mellem Egedal, Ballerup og Albertslund kommuner som følge af anlæggelse af Frederikssundmotorvejen

Offentliggjort: 20-09-2017

Byrådet i Egedal Kommune har den 30. november 2016 vedtaget at tilslutte sig ovenstående ændring af kommunegrænsen.

Den 4. september 2017 har Egedal Kommune tiltrådt ændringen endeligt. 

Ændringerne er offentligt bekendtgjort den 20. september 2017 og kan ses i boksen til højre. 

Baggrund for ændringen

Kommunegrænseændringerne mellem Egedal, Ballerup og Albertslund Kommuner er ændret som konsekvens af Vejdirektoratets anlæggelse af den nye Frederikssundsmotorvej og Tværvej. 

Tidligere forløb kommunegrænserne af historiske årsager langs vandløb og tidligere sogneskel - hvorimod motorvejen og Tværvej løber i en lige linje. Administrativt vil det derfor være mere hensigtsmæssigt at justere kommune-grænsen i forhold til mindre arealer, der er havnet på "den forkerte side".

Kommunegrænsen mellem Egedal, Ballerup og Albertslund Kommuner følger nu motorvejens nordside samt langs det omlagte vandløb Sørup Rende ved Tværvej. 

Ændringerne

Ændring af kommunegrænserne betyder følgende arealfordeling:

Kommune          Afgiver m2       Modtager m2 
Egedal 64.350 4.950
Ballerup 155.250 96600
Albertslund 32.250 150.300

 

 

 

Alle berørte arealer er uden bebyggelse og er beliggende i landzone. 

Den matrikulære ændring af kommunegrænserne vil blive foretaget sammen med den matrikulære berigtigelse af motorvejsstrækningen. Ved Tværvej er den matrikulære berigtigelse og ændringer trådt i kraft. 

Kommunegrænseændringerne er formelt godkendt på følgende møder: 

  • Albertlund Kommunes Byrådsmøde den 10. maj 2016
  • Ballerup Kommunes Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2016
  • Egedal Kommunes Byrådsmøde den 30. november 2016

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt ændringerne 19. maj 2017, og samtidig bedt Geodatastyrelsen om at få ændringerne matrikuleret og berigtiget.

Kommunegrænseændringerne giver en forenklet kommuneafgrænsning, og betyder dels administrative fordele i sagsbehandlingen f.eks. ved tilladelser og tilsyn ved regnvandshåndteringen, og tillige beredskabs-mæssige forenklinger ved indsatsen omkring ulykker på motorvejen. Endelig forenkles registrering og bekæmpelse af invasive arter i områderne.