Skip to content back to nav
 
 

Afgørelse: Dispensation fra skovbeskyttelseslinje

Egedal Kommune har givet dispensation til opførelse af et nyt fritidshus på 96 m², heraf 10 m² overdækning på Toften 7 i Buresø

Offentliggjort: 22-11-2018

Dispensationen er givet efter Lov om Naturbeskyttelse § 17 - skovbe-skyttelseslinje - på matr. nr. 41 k Slagslunde By, Slagslunde, sags nr. BS 18-0487 og AC 18/9428.

Afgørelsen er offentliggjort den 22. november 2018. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Klageberettiget er adressaten, offentlige myndigheder, Danmarks Na-turfredningsforening og lignende landsdækkende foreninger eller lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klager skal indgives via klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende klageportalen, tilgår klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet, inden klagen behandles. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i kla-gen. Gebyrvejledning kan findes på nævneneshus.dk.